12 November, 2009

PENGGUNAAN BRAILLE DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN

Sistem tulisan Braille telah bertapak di Malaysia sejak sebelum negara kita mencapai kemerdekaan lagi. Ia diperkenalkan oleh para mubaligh Kristian apabila mereka membuka sebuah sekolah khas untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan - Sekolah St. Nicholas. Sekolah tersebut yang dibuka di Melaka pada tahun 1926 telah berpindah ke Pulau Pinang enam tahun kemudiannya. Sejak itu, ramai bekas pelajarnya telah berjaya mendapat pendidikan formal dan seterusnya memperolehi pekerjaan yang setaraf dengan kelulusan akademik mereka.

Institut Perguruan Ilmu Khas di Cheras adalah antara institusi yang dipertanggungjawabkan untuk melatih bakal guru pendidikan khas untuk pelajar-pelajar bermasalah penglihatan. Pada masa ini, selain dari institut berkenaan, terdapat beberapa buah lagi institusi pengajian tinggi yang turut menyediakan latihan kepada bakal guru untuk ditempatkan di sekolah-sekolah pendidikan khas untuk pelajar-pelajar bermasalah penglihatan seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI).

Dari segi penghasilan bahan Braille pula, Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia (MAB) merupakan satu-satunya badan yang mengusahakan pengeluaran buku-buku Braille khusus untuk bacaan umum pada satu ketika. Sekolah St. Nicholas di Pulau Pinang dan sekolah Puteri Elizabeth di Johor Baru juga ada menghasilkan bahan-bahan dalam tulisan Braille tetapi hanyalah untuk kegunaan murid-murid mereka sahaja.

Awal dekad lapan puluhan menyaksikan Kementerian Pelajaran Malaysia menubuhkan unit percetakan Braillenya sendiri. Unit ini yang pada ketika itu beroperasi di premis Sekolah Menengah Pendidikan Khas Setapak, Kuala Lumpur, telah mengambil alih percetakan buku-buku teks Braille yang selama ini diusahakan oleh MAB.

Pada pengamatan saya, bertitik-tolak dari penubuhan unit inilah yang telah membawa kepada beberapa kekeliruan dan kecelaruan dalam penggunaan Braille di negara ini. Unit ini seperti seolah-olah ingin lari daripada amalan-amalan konvensional selama ini. Antara contoh pembaharuan yang agak ketara adalah pengenalan baris kosong pada baris kedua setiap halaman buku Braille.

Jumlah baris pada satu-satu halaman Braille ialah 25. pada ketika itu, buku Braille dicetak menggunakan kertas Braillon. Baris pertama ialah baris yang mengandungi maklumat mengenai nombor halaman cetak, nombor halaman Braille dan tajuk bab atau pelajaran. Amalan selama ini ialah menggunakan 24 baris yang selebihnya semaksima mungkin untuk menulis kandungan sesebuah buku itu. Apabila baris kosong diperkenalkan pada baris kedua setiap halaman, jumlah baris yang boleh digunakan untuk halaman tersebut menjadi 23. ini bererti, jumlah baris pada satu-satu halaman sudah berkurangan dan buku Braille itu pun menjadi lebih tebal.

Dari segi penyelarasan pun, seperti tiada kata sepakat antara badan-badan yang terlibat dalam menghasilkan bahan-bahan Braille. Badan kerajaan dan badan bukan kerajaan menggunakan format masing-masing dalam menghasilkan bahan Braille.

Di pihak kerajaan, setelah unit Braille Kemanterian Pelajaran dibubarkan sekitar pertengahan tahun sembilan puluhan, penerbitan buku teks Braille menjadi seperti tidak terurus. Pada satu ketika, Jabatan Pendidikan Khas terpaksa menganjurkan bengkel-bengkel untuk membraille buku teks yang melibatkan para guru pendidikan khas untuk pelajar-pelajar bermasalah penglihatan.

Dari segi penyediaan kertas soalan untuk peperiksaan awam pula, Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) telah dipertanggungjawabkan untuk menyempurnakan tugas ini. Setelah menyertai LPM pada bulan Oktober, 2005, saya dapati para pegawainya agak ketinggalan dalam penggunaan Barille masa kini. Bila saya cuba menegur kesalahan mereka dalam penggunaan Braille, salah seorang daripada mereka telah mempersoalkan sama ada terdapat arahan dalam pekeliling atau memo yang memperincikan perubahan pada penggunaan Braille seperti yang saya sarankan itu.

Sebaliknya, di pihak badan bukan kerajaan pula, MAB tetap berperanan menerbitkan buku-buku Braille untuk bacaan umum. Sekitar tahun sembilan puluhan, Majlis Kebangsaan Bagi Orang Buta Malaysia (NCBM) telah menubuhkan Percetakan Braillenya sendiri. Kedua-dua badan bukan kerajaan ini sentiasa mengikuti perkembangan penggunaan Braille yang terkini khususnya tentang penambah-baikan yang dilakukan di Britain.

Pengenalan teknologi maklumat khususnya teknologi Braille menggunakan komputer telah membawa perubahan yang sungguh drastik dalam penerbitan bahan Braille di negara ini. Malangnya, semua usaha ini banyak dipelopori oleh badan-badan bukan kerajaan. Mereka telah mengambil daya usaha yang pro-aktif di dalam membawa masuk dan memperkenalkan perisian-perisian yang khusus yang berkaitan dengan penghasilan bahan Braille menggunakan komputer seperti Malay Braille Translator dan Duxbury. Di atas inisiatif mereka juga, pencetak Braille yang dikenali sebagai embosser telah dibawa masuk.

Meskipun demikian, penggunaan Braille menerusi komputer ini juga telah sedikit sebanyak menambah kepada kecelaruan yang ada. Dalam Kod Braille Bahasa Melayu misalnya, huruf besar digunakan hanya pada nama khas. Tetapi apabila dihasilkan menerusi komputer, penggunaan huruf besar itu sudah sama seperti penggunaan dalam tulisan cetak. Dalam edisi pindaan Kod Braille Bahasa Melayu yang telah diterbitkan pada tahun 2004, tidak pun dinyatakan tentang perubahan peraturan penggunaan tanda huruf besar itu.

Braille Authority of United Kingdom (BAUK) di Britain, adalah sebuah badan yang bertanggungjawab terhadap semua perkara yang berkaitan dengan penggunaan Braille khususnya Braille Bahasa Inggeris. Badan ini telah beberapa kali merombak dan meminda sistem tulisan Braille Bahasa Inggeris itu. Bukan setakat kod singkatannya sahaja tapi juga terdapat penambahan tanda/simbol Braille yang baru. Malangnya badan sedemikian tidak terdapat di negara ini. Ini menyebabkan kita tidak ada tempat untuk merujuk tentang penggunaan Braille baik Braille Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Jawi, matematik, sains dan sebagainya.

Sudah sampailah masanya untuk kita sama-sama fikirkan tentang keperluan mewujudkan badan seperti ini. Badan itu nanti hendaklah dianggotai oleh pakar-pakar Braille yang datang dari agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Mungkin Majlis Kebangsaan Bagi Orang Buta Malaysia (NCBM) di pihak bukan kerajaan dan Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia boleh mengambil daya usaha pro-aktif ke arah penubuhan badan ini di negara kita.

Antara objektif badan ini ialah:
1. Menjadi badan rujukan kebangsaan yang tunggal terhadap penggunaan Braille di negara ini.
2. menyeragamkan penggunaan Braille di kalangan para pengguna Braille baik di pihak kerajaan mahupun bukan kerajaan.
3. Menjadi platform untuk para pakar Braille berkumpul dan bertukar-tukar fikiran mengenai penggunaan Braille di negara ini.
4. Mewakili negara dalam apa-apa persidangan, bengkel atau seminar mengenai penggunaan Braille yang dianjurkan baik di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa.

Itulah antara idea yang dapat saya lontarkan pada masa ini. Adalah diharapkan, semoga penubuhan badan ini akan menjadi kenyataan suatu hari dan penggunaan Braille di negara ini juga menjadi lebih seragam dan berkualiti.

No comments: